Училищни документи

Училищен учебен план 2022-2023 г. от 1 до 7 клас

Стратегия за развитието на училището за периода 2020 г. – 2023 г.

Етичен кодекс 2022 г.-2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022 – 2023 г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане за 2022 – 2023 г.

Училищна програма за предоставяне на равни възможнистти и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от 1-3 клас.

Програмна система на подготвителна група

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за дейността на училището за 2023 -2024 г.

Правилник за осигуравяне на безопани условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация

План за дейността на методическо обединение Прогимназиален етап за учебната 2022-2023 г.

План за дейностите за обща подкрепа за личностното развитие

План на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата

План за квалификационната дейност

Организация на учебния ден(дневен режим) ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“ – с. Иваново за учебната 2023/2024 г.

Годишен план за дейността на училището

Устав на ученически съвет