Училищни документи

Етичен кодекс

Правила за вътрешния ред

Превенция на ранно напускане на училище

Равни възможности за приобщаване

Правила за дейността на училището

Училищен учебен план 2021-2022 г. от 1 до 7 клас

Училищен учебен план 2022-2023 г. от 1 до 7 клас

Стратегия за развитието на училището за периода 2020 г. – 2023 г.

Етичен кодекс 2202 г.-2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022 – 2023 г.

Учлищна програма за превенция на ранното напускане за 2022 – 2023 г.

Учлищна програма за предоставяне на равни възможнистти и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система от синволи на качествениете показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от 1-3 клас.

Програмна система на подготвителна група

Годишна учлищна програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за дейността на учлището за 2022 -2023 г.

Правилник за осигуравяне на безопани условия на възпитание, обучение и труд

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация

План за дейността на методическо обединение Прогимназиален етап за учебната 2022-2023 г.

План за дейностите за обща подкрепа за личностното развитие

План на учлищната комисия по безопастност на движението по пътищата

План за квалификационната дейност

Организация на учебния ден(дневен режим) ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“ – с. Иваново за учебната 2022/2023 г.

Годишен план за дейността на училището

Устав на ученически съвет