Проект „Равен достъп до училищно образование в условие на кризи“ BG 05M2OP001-5.001-0001

„Училището работи по Дейност 1, 2 и 3“

Получена финансова подкрепа в размер на 2819,15 лв.

Заповед за екип

Указание за изпълнението на дейности